Pezal nyereményjáték szabályzat

2020.05.15. 
Pezal nyereményjáték szabályzat

Az PEZAL Magyarország Facebook üzenőfali villámjáték szabályzata és részvételi feltételi

PEZAL·2020. MÁJUS 15, PÉNTEK·OLVASÁSI IDŐ: 16 PERC

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.
1. A Játék szervezője

Jelen szabályzat az Tükör-Gép Kft. (továbbiakban: Szervező, adószám: 13716688-2-13, székhely: 2740 Abony, Tulipán utca 8.) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/PEZALHUFacebook oldalán futó „üzenőfali villámjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2.Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook és/vagy Instagram profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében az Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre válaszol(”Poszt”) (jelen Játék esetében képet tölt fel a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint),és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Tükör-Gép Kft dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

• sértheti más szerzői jogait,

• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,

• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

• az PEZAL Magyarország márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

• az PEZAL Magyarország versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,

• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést,

• személyekről készült képmást tartalmaz, annak személyes igazolható beleegyezése nélkül.

3.A Játék Időtartama

A Játék 2020.05.15 15 óra 00 perctől – 2020.05.30. 24 óra 00 percig tart.

Nyertes kiválasztása: 2020.05.31. napon

Eredményhirdetés: 2020.06.01. napon a Játékot hirdető Facebook üzenőfali bejegyzés alá komment formájában az PEZAL Magyarország Facebook oldalán.

4.A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak készíteniük kell egy általuk birtokolt bármely Pezal termékről fényképet amit majd a Játékot hirdető Facebook bejegyzés alá kommentben elküld, mint a Játékba beküldött Pályázatot. A Játékban akár több Pályázattal is részt vehetnek a Játékosok, nyereményre viszont csak egyszer jogosult mindenki. A feladatot teljesítők vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 3 db nyertest határoz meg szubjektív megítélés alapján a Szervező 1. pontban meghatározott székhelyén, amelynek feltétele a saját felvétel (szerzői jogsértés kivédése érdekében), a kép nem tartalmazhat személyeket ábrázoló részleteket (személyi és adatvédelmi jogsértés kivédése érdekében), és teljesíteniük kell minden, a 4.1. pontban meghatározott feltételt. A nyertes meghatározását egy 3 tagú bizottság végzi, amely nem nyilvános körülmények közt zajlik, róla jegyzőkönyv készül.

Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertest határoz meg. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:

3 x 50% kedvezményre jogosító ajándékkártya, amelyet a nyertesek e-mailen megkapott egyedi kóddal használhatnak fel a www.pezal.hu webshopon vagy személyesen is levásárolhatja 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6 telephelyünkön. Maximum br 100.000 Ft értékű termékre válthatják be a kedvezményt..

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt nyertes meghatározását követően 12 órán belül a Rajongói oldalon kommentben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok közül a Nyertesek Facebookon megadott neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben (”Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanaponbelül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

6.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

6.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név - a nyeremény átvétele idején a beazonosítás céljából kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

6.1.2 nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;

6.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

6.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A megadott személyes adatok kezelője: Tükör-Gép Kft.

 

6.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

6.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva60 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

6.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító adatokat nem tárol, csupán a nyeremény átadásáig tartja fenn, azt követően mindenhonnan törlésre kerülnek.

6.6. A nyertes adatainak megadásával (teljes név) a Szervező és a Lebonyolító bizalmasan bánik, adattovábbítás kizárólag a két fél között történik, harmadik félhez nem történik továbbítás.

7.Vegyes rendelkezések

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

78.2.. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.comweboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

7.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (kép feltöltése) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. A beküldött Pályázatokat (képeket) egy moderációs bizottság fogja ellenőrizni, és amennyiben az nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Szervező fenntartja a jogot az adott Játékos játékból való kizárására.

7.7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Szervező: Tükör-Gép Kft.

2020.05.15. Abony